Projectes de recerca

La recerca al Museu Darder

Una de les funcions bàsiques dels museus és la investigació de les col·leccions pròpies per tal de poder-ne difondre el seu coneixement. Difícilment es podran explicar bé els continguts del museu si abans no s’ha dut a terme la recerca aprofundida de les seves peces i els seus contextos socials i/o naturals.

Per tant, el museu és també un centre dedicat a la investigació, com altres entitats de conservació del patrimoni natural o cultural. La recerca feta sobre els fons i la documentació que custodia el museu, atreu tant el personal tècnic del propi museu com els investigadors externs, amb els quals tot sovint s’estableixen col·laboracions. Els resultats d’alguns d’aquests treballs fets amb informació obtinguda a partir de les col·leccions del Museu es poden consultar en les publicacions existents.
 

Les principals vies de recerca són:

  • Investigadors externs que consulten les col·leccions del museu per a estudis, tesis..., com ara els teixits precolombins o el sac de gemecs.
  • Estudiants que consulten el fons documental i la biblioteca del Museu per als seus treballs de recerca.
  • Col·laboracions dels tècnics del Museu en investigacions o treballs realitzats des del Consorci de l’Estany, la Universitat de Girona o altres centres de recerca, com seria el cas de les nàiades o musclos de riu de l’Estany de Banyoles.
  • Recol·lecció d’especímens per part del Museu, especialment animals morts, sigui a partir de la cerca específica o de troballes casuals, que permeten obtenir dades i materials valuosos d’espècies d’interès.
     

Biodiversitat del Pla de l'Estany

Amb la incorporació a l’exposició permanent de l’Espai d’Interpretació de l’Estany es fa més evident que el Museu Darder té com a una de les seves prioritats donar a coneixer la biodiversitat de la comarca del Pla de l’Estany. En aquest sentit el Museu ha de fomentar la seva participació i/o col·laboració en la recerca, la investigació i la difusió o publicació sobre el patrimoni natural del Pla de l’Estany.


Informació científica (GBIf i Biocase)

Els museus com a proveidors d’informació científica

Les bases de dades del fons del Museu Darder contenen informació valuosa per al coneixement de la biodiversitat no només de la comarca del Pla de l’Estany, sinó  del planeta. Tots aquells exemplars dels quals es disposa d’informació completa de la seva identificació a nivell d’espècie, de la data i del lloc de recol·lecció poden servir per a millorar el coneixement de la distribució i riquesa d’espècies al planeta. Per això, el Museu està treballant per disposar d’una base de dades de qualitat i per posar a disposició del públic i investigadors aquesta informació.

Un objectiu concret de treball és poder incorporar aquestes dades al GBIF (Global Biodiversity Information Facility), una infraestructura mundial d’informació sobre biodiversitat, una iniciativa internacional a 10 anys vista per posar a Internet, de forma gratuïta, tota la informació disponible sobre els organismes vius coneguts a nivell mundial. GBIF és como el projecte "Genoma Humà" de la biodiversidad.