Sostenibilitat ambiental

Sensibilitzar i educar per a la sostenibilitat també és una funció dels equipaments mediambientals com el Museu Darder. S’assumeixen els arguments de l'informe de la Comissió Mundial per al Medi Ambient i Desenvolupament de les Nacions Unides que va definir l'any 1987 el desenvolupament sostenible com aquella forma de desenvolupament que satisfaci les necessitats de les generacions presents sense comprometre la possibilitat de les generacions futures de satisfer les seves necessitats.

L'Assemblea General de les Nacions Unides va crear l'any 1983 la Comissió Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament. La Comissió va arribar a la conclusió que, per satisfer "les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les pròpies", la protecció del medi ambient i el creixement econòmic haurien d'abordar-se com una sola qüestió. La petjada ecològica és un concepte que sintetitza l'impacte de l'activitat humana sobre el medi mitjançant un valor de superfície, expressant les hectàrees de terreny que és necessari cultivar per proveir-nos d'aliments, per tenir un habitatge, per escalfar-nos, per desplaçar-nos a treballar o estudiar, per anar de vacances, per consumir tot tipus de productes, etc. El seu objectiu fonamental consisteix a avaluar l'impacte sobre el planeta d'un determinat mode de vida i, consegüentment, del seu grau de sostenibilitat. Des d'un punt de vista global, s'ha estimat en 1,7 hectàrees la biocapacitat del planeta per cada habitant, és a dir, si haguérem de repartir el terreny productiu de la terra en parts iguals, a cada un dels més de sis mil milions d'habitants de la Terra li correspondria 1,7 hectàrees per a satisfer totes les seves necessitats. Actualment, el consum mitjà per habitant és de 2,8 hectàrees, pel que a nivell global estem consumint més recursos i generant més residus dels que el planeta pot produir i admetre. Al Pla de l’Estany no es disposa de dades sobre la nostra petjada ecològica, però també des del Museu cal promoure un canvi d’hàbits per a reduir-la.