En alguns poblats ibèrics de Catalunya hi han  aparegut dipòsits d'eines o armes de ferro, normalment dins de sitges, destinades tot primer a l'emmagatzematge de cereals i després - una vegada amortitzades -  convertides en forats per a escombraries,  amagatalls o bé dipòsits de materials sobrants o desats per a la seva futura reutilització.

Aquest darrer podria ser el cas de les troballes d'armes i eines de ferro procedents d'una sitja del Mas Castell de Porqueres, excavada entre 1969-1970 per Salvador Sarquella. De fet, aquest jaciment ibèric ja havia proporcionat dues aixades de ferro, trobades per Josep Ma Corominas, l'any 1940, al revolt de la carretera davant de Sta. Maria de Porqueres. Durant les campanyes de finals del seixanta i principis dels setanta, controlades essencialment per Ramon Sarquella, hi varen aparèixer igualment altres objectes de ferro.

Agafats tots en conjunt, aquests útils de ferro ens ofereixen una bona mostra de l'instrumental de ferro per a la guerra i per a ús domèstic de què disposaven les tribus ibèriques de la comarca. Caldria destacar-ne els següents :

- Entre les armes, hi ha puntes de llança llanceolades d'emmanegament tubular; una punta de javelina o soliferrum; extrems inferiors o virolles tubulars de llances; i un possible fragment d'una beina per a una espasa llarga. Una punta de llança i la javelina estaven doblegades, tal com s'acostumava a fer amb les armes dels guerrers ibèrics morts.  

- Entre les eines domèstiques o per al camp, hi ha ganivets de secció triangular amb mànec de banya; aixades triangulars i rectangulars; un possible podall amb extrems en destral i aixa; fragments de volants o falçs; i d'una serra.

 Cal recordar que els ibèrics varen ser un dels primers pobles mediterranis que varen saber treballar el ferro,  amb forns adequats que arribaven a altes temperatures. Les seves armes eren famoses a l'antiguitat per la seva qualitat tècnica.   
 
Bona part d'aquestes armes i eines han estat restaurades enre 1997-1998 pel Servei de Restauració de la Generalitat de Catalunya i seran exposades properament a la sala d'Història del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.